2017-01-26

Struktura organizacyjna

 

Dyrektor Centrum - Mariusz KUJAWSKI

  – sekretariat, nr tel. (+48 22) 60-17-800)

 

Reprezentuje Centrum na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sprawuje bezpośredni nadzór nad Głównym Księgowym oraz Wydziałami: Personalizacji i Dystrybucji Dokumentów, Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych, Ochrony Informacji Niejawnych, Administracyjno – Gospodarczym, Udostępniania Danych oraz Rozwoju i Kontroli Jakości a także Zespołem Obsługi Kadrowej i Szkoleń, Zespołem Kontroli Zarządczej oraz Zespołem Stanowisk Samodzielnych.

 

 

 

 

Główny Księgowy - Urszula POLAK 

  – nr tel. (+48 22) 60-17-804)

 

Koordynuje i nadzoruje prace związane z prowadzeniem rachunkowości Centrum, sporządzaniem analiz i sprawozdawczości z wykorzystania środków przydzielonych z budżetu państwa. Sprawuje nadzór i kontrolę prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Wydział Finansowo – Księgowy.

 

Wydział Personalizacji i Dystrybucji Dokumentów 

Naczelnik, nr tel. (+48 22) 60-17-815)

 

Prowadzi personalizację dokumentów przy pomocy technik komputerowych, kontrolę oraz ich wysyłkę do wnioskujących jednostek przy pomocy Poczty Specjalnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

 

Wydział Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych

Naczelnik, nr tel. (+48 22) 60-17-810)

 

Przygotowuje w formie elektronicznej dane do personalizacji. Utrzymuje w sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzenia oraz systemy teleinformatyczne zapewniające sprawne funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych.

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Naczelnik, nr tel. (+48 22) 60-17-811)

 

Realizuje zadania w zakresie logistyki, obsługi administracyjnej oraz gospodarowania mieniem Centrum. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz dokonuje zakupu niespersonalizowanych dokumentów przewidzianych do personalizacji i dystrybucji przez Centrum. Ponadto realizuje zadania z obszaru zarządzania nieruchomością i utrzymaniem obiektu.

 

Wydział Finansowo-Księgowy

 

Wykonuje zadania związane z wykonywaniem przez Centrum funkcji dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia oraz bieżącą obsługę finansowo-księgową.

 

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

Naczelniknr tel. (+48 22) 60-17-887)

 

Zapewnia ochronę informacji niejawnych przetwarzanych w Centrum zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Planuje i koordynuje realizację zadań obronnych Centrum.

 

Wydział Udostępniania Danych

Naczelniknr tel. (+48 22) 60-17-812)

 

Realizuje czynności materialno – techniczne związane z przekazywaniem danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności na wniosek zainteresowanego podmiotu na podstawie art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz z wydawaniem zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL, zgodnie z treścią art. 45 ust. 2 Ustawy.

 

Wydział Rozwoju i Kontroli Jakości

Naczelniknr tel. (+48 22) 60-17-811)

 

Jest odpowiedzialny za tworzenie koncepcji rozwoju systemów informatycznych zapewniających funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych oraz systemów produkcyjnych Centrum. Planuje i współpracuje w działaniach związanych z badaniami niespersonalizowanych dokumentów, dokonuje kontroli ilości i jakości spersonalizowanych dokumentów, monitoruje współczesne kierunki rozwoju technik i technologii personalizacji dokumentów oraz stosowanych w nich zabezpieczeń.

 

Zespół Obsługi Kadrowej i Szkoleń

Wykonuje zadania związane z obsługą kadrową oraz organizacją i kontrolą polityki szkoleniowej pracowników CPD.

 

Zespół Kontroli Zarządczej

Wykonuje zadania związane z zarządzaniem ryzykiem oraz działaniami dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem.

 

Zespół Stanowisk Samodzielnych

Prowadzi obsługę prawną Centrum. Realizuje zadania mające na celu uzyskiwanie obiektywnych i niezależnych ocen funkcjonowania Centrum, głównie w zakresie gospodarki finansowej. Wykonuje specjalistyczne oceny i analizy zagrożeń w obszarach mających wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz ochronę przeciwpożarową.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się